Home

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (afgekort als VLABEST) was van juni 2007 tot juni 2015 de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. De Raad adviseerde over het Vlaamse beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid. (meer info)

In de kijker

Opheffing VLABEST

Op 24 juni 2015 hechtte het Vlaams Parlement haar goedkeuring aan het decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden. Daarmee wordt VLABEST per 1 juli 2015 opgeheven.
 
De Raad kwam een eerste maal samen op 19 juni 2007. Tijdens het 8-jarig bestaan werd er in de schoot van VLABEST 224 maal vergaderd, vaak samen met externe (ervarings)deskundigen:

  • 77 Raadsvergaderingen;
  • 82 Bureauvergaderingen;
  • 65 werkgroepvergaderingen.

Dit alles heeft geleid tot 130 adviezen:

  • 104 adviezen op vraag van de Vlaamse Regering, hoofdzakelijk over voorontwerpen van decreet;
  • 26 uitgebreide adviezen op eigen initiatief over strategische thema’s met een weerslag op langere termijn.

Alle adviezen en voorbereidende rapporten blijven nog tot 2018 beschikbaar op de VLABEST-website.
 
VLABEST trad ook in debat over zijn adviezen:

  • 3 colloquia in het Vlaams Parlement;
  • tientallen hoorzittingen, rondetafelgesprekken en studiesessies;
  • 9 gedachtewisselingen met de leden van de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement.

De Raad had ook nauwe banden met de Nederlandse collega’s van de Raad voor het openbaar bestuur en organiseerde gezamenlijke werkbezoeken naar Den Haag en Edinburgh.
VLABEST was ten slotte verschillende malen te gast bij Vlaamse lokale besturen voor kennismaking en info-uitwisseling.