Externe audit lokale en provinciale besturen

 

Uit de beleidsnota’s Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken blijkt dat minister Geert Bourgeois de vaste overtuiging heeft om tijdens deze legislatuur een systeem van externe audit uit te werken voor de lokale en provinciale besturen. In de beleidsnota’s worden een aantal eerste contouren en denkpistes aangereikt. Daarbij verwijst de minister o.m. naar de relevante passages in het gemeentedecreet, provinciedecreet en OCMW-decreet die nog op uitvoering wachten.

De externe audit moet het sluitstuk vormen van de hele beleids-, beheers-, en rapporteringscyclus zoals die uit de toepassing van de organieke decreten voort komt. De uittekening van dit concept is bijgevolg van groot strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van de lokale en provinciale besturen, én voor de interbestuurlijke relaties met de centrale overheden.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken ziet het daarom als zijn taak om mee te denken over de totstandkoming van deze cruciale doelstelling. Voorliggend initiatiefadvies wil een realistisch en doordacht scenario aanreiken voor deontwikkeling en implementatie van externe audit voor de lokale en provinciale besturen.

Meer info over de totstandkoming van dit advies vindt u op de werkgroeppagina.

Bestanden

Bijkomende informatie

Publicatiedatum: 
20/04/2010
Advieswijze: