Geldstromen naar lokale en provinciale besturen

 

In het najaar van 2012 gaf de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) de opdracht aan de Universiteit Gent om de verschillende geldstromen van de Vlaamse overheid naar de lokale en provinciale besturen in kaart te brengen (tot op het niveau van de individuele besturen). De Raad startte deze oefening vanuit de vaststelling dat een dergelijk overzicht op dat moment eigenaardig genoeg ontbrak binnen de Vlaamse administratie.

Het eindrapport moet volgens de Raad gezien worden als een startpunt om de discussie over de financiële verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de lokale en provinciale besturen op te starten. Daarom besliste de Raad om samen met het rapport ook een leeswijzer op te maken. Deze nota bevat enkele nuanceringen en aanzetten tot verder onderzoek, en wil vooral aangeven welke beleidsvragen relevant zijn bij het verdere debat over het cijfermateriaal.

Zo is de Raad van oordeel dat het rapport aangegrepen moet worden om op sectoraal én op beleidsdomeinoverschrijdend niveau de denkoefening te maken over de manier waarop de Vlaamse overheid de lokale en provinciale besturen wil inzetten voor de realisatie van haar beleidsdoelstellingen, en over de manier waarop ze deze besturen daarvoor wenst te financieren. Alvast moet het rapport een aangrijpingspunt zijn om een volgende stap te zetten in de planlastvermindering voor lokale en provinciale besturen.

VLABEST heeft met dit initiatief in de eerste plaats willen aantonen dat het in kaart brengen van de Vlaamse geldstromen naar de lokale en provinciale besturen belangrijke beleidsinformatie oplevert. Het studiewerk moet daarom vooral een aanzet zijn om het cijfermateriaal te verfijnen en jaarlijks te monitoren. Het feit dat de Vlaamse overheid op dit moment geen overkoepelend overzicht heeft van zijn financieringsinstrumentarium, is eigenlijk onaanvaardbaar. Er is dus nood aan een duidelijke beleidsvisie over de transparantie van de financiële verhoudingen.

Het rapport en de leeswijzer, die u hiernaast kan downloaden, werden op donderdag 28 maart 2013 voorgesteld in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van het Vlaams Parlement. Minister Geert Bourgeois werd op 14 mei 2013 door de Commissie uitgenodigd voor een reactie op dit rapport. De verslagen kan u hiernaast downloaden.