Toekomst bestuurlijk advies en overleg

 

Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 is duidelijk: de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken wordt afgeschaft. In dit initiatiefadvies van de Raad wordt nagegaan hoe de rol die VLABEST momenteel vervult in de toekomst kan geborgd worden. We starten daarvoor vanuit het basisprincipe dat goed beleid onderbouwd en overlegd is. Dit geldt ook voor het bestuurlijk beleid. De Raad vraagt daarom een ruimer debat over de rol en plaats van bestuurlijk advies en overleg in het beleidsproces. De Raad formuleert in zijn advies een aantal aanbevelingen:

  • Er is nood aan een vaste plaats voor de inbreng van lokale en provinciale besturen bij de opbouw van beleid. Anders voldoet de totstandkoming van het bestuurlijke beleid niet aan de eigen principes en aan de internationale standaarden. Vanuit zijn huidige ervaring pleit VLABEST dat daarbij advies en overleg worden gescheiden.
  • Er moet een structurele inkapseling komen van een interbestuurlijk overlegplatform, waarbij de drie Vlaamse overheidsniveaus op basis van gelijkwaardigheid kunnen komen tot gezamenlijke oplossingen voor gezamenlijk problemen. De Raad ziet de paritaire commissie, die wordt aangekondigd in het regeerakkoord, als een springplank om hier werk van te maken. Daarom formuleert de Raad in het advies enkele kritische succesfactoren die de slaagkansen van de commissie kunnen verhogen
  • Daarnaast beargumenteert de Raad dat ook een onafhankelijk strategisch adviesforum een belangrijke complementaire meerwaarde kan zijn voor de kwaliteit van het beleid. Het forum kan op een neutrale manier een aantal zaken objectiveren en onderbouwen vooraleer ze op de agenda komen van het overlegforum, en kan daarbij tevens de overkoepelende langetermijnvisie van het Vlaamse bestuurlijke beleid uitzetten en bewaken. Dit forum moet wetenschappelijke expertise en praktijkdeskundigheid met elkaar confronteren en van daaruit tendensen aangeven voor de toekomst van het beleid, los van belangenverdediging.

 

Bestanden