Hoe (aan wie) advies vragen?

Advies kan gevraagd worden per brief of per e-mail.

  • Per brief, gericht aan  ‘Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, t.a.v. prof. dr. Herman Matthijs, Voorzitter, Boudewijnlaan 30 bus 41, 1000 Brussel’
  • Per e-mail, gericht aan bram.opsomer(at)bz.vlaanderen.be en adviesraad(at)bz.vlaanderen.be.
  • De documenten waarover advies wordt gevraagd ontvangen we graag ook digitaal, op één van bovenvermelde e-mailadressen.
  • In de adviesvraag wordt bij voorkeur ook de adviestermijn en de contactpersoon vermeld.