Hoe komt een advies tot stand?

  • Bij standaardadviesprocedures (adviesvragen met een strikte timing) is het de bevoegdheid van de secretaris om, in samenspraak met de voorzitter, reacties in te zamelen (van leden en eventueel ook van externen), studiewerk te verrichten en op basis daarvan een discussienota op te maken over het adviesonderwerp. Deze discussienota wordt besproken op de eerstvolgende maandelijkse zitting van de plenaire Raad. Na de bespreking op de Raad wordt een ontwerpadvies opgemaakt, waarbij leden nog de kans krijgen om via schriftelijke procedure na te gaan of de gemaakte opmerkingen terug te vinden zijn in het ontwerp. Het definitieve advies wordt ondertekend door voorzitter en secretaris.
  • Voor adviesvragen met een minder strikte timing of voor adviezen uit eigen initiatief wordt in principe een werkgroep opgericht. In zo'n werkgroep zetelen leden van VLABEST en eventueel ook externe deskundigen. Een werkgroep wordt steeds voorgezeten door een lid van VLABEST. De plenaire Raad kan beslissen om aan een werkgroep een budget toe te kennen voor onderzoekswerk of procesbegeleiding. De werkgroep rapporteert aan de plenaire Raad en levert een voorontwerpadvies af. Enkel de Raad is bevoegd om het definitieve advies vast te stellen.
  • VLABEST streeft steeds naar consensus-adviezen. Indien de Raad geen consensus kan bereiken, wordt beslist bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. De stemverhouding wordt in het advies vermeld. Op verzoek van één of meer leden kan een gemotiveerde minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd.