Waarover advies vragen?

Het is de taak van VLABEST om uit eigen beweging of op verzoek advies uit te brengen over de hoofdlijnen van het Vlaamse bestuurlijke beleid. Dit houdt volgende beleidsvelden in: personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid. Er kunnen drie categorieën adviezen worden onderscheiden:

Verplichte adviezen

De Vlaamse Regering is binnen het hierboven geschetste taakgebied verplicht advies te vragen aan VLABEST over voorontwerpen van decreet en over ontwerpbesluiten met een strategisch karakter. Wanneer heeft een ontwerpbesluit een strategisch karakter? Dit wordt geval per geval beoordeeld door de Vlaamse Regering.

Vrijwillige adviezen op vraag

In principe kunnen alle Vlaamse beleidsactoren advies vragen aan VLABEST. Op basis van het werkprogramma en de beschikbare middelen en tijd kan VLABEST beslissen hierop in te gaan.

Volgende actoren kunnen dus VLABEST om advies vragen:

    • Het Vlaams Parlement
    • De Vlaamse Regering
    • Een minister van de Vlaamse Regering
    • Het kabinet van een minister
    • De administratie

Vrijwillige adviezen op initiatief van VLABEST

Op basis van verwachtingen uit de samenleving en het bestuurlijke veld formuleert VLABEST ook op eigen initiatief adviezen. Zo brengt hij bestuurlijke thema’s onder de aandacht van de beleidsmakers of geeft VLABEST zijn visie op maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven in andere beleidsdomeinen die het bestuurlijke beleid beïnvloeden.

VLABEST kan dus indien gewenst steeds reageren op beleidsteksten waarover niet om advies is gevraagd (bijvoorbeeld witboeken, beleidsbrieven, onderzoeksrapporten, …).