HRBB

Bij de inwerkingtreding van het oprichtingsdecreet van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken werd het decreet houdende de oprichting van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB) opgeheven.

De HRBB kwam op 15 december 1999 voor een eerste maal samen en publiceerde sindsdien in totaal 42 adviezen en standpunten over het Vlaamse beleid inzake binnenlands bestuur.

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken nam de taken van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur over. De taakstelling, samenstelling en de ondersteuning van de nieuwe strategische adviesraad zijn grondig gewijzigd ten opzichte van de HRBB.

Volgende waren de belangrijkste adviezen van de HRBB: