Opdrachten

De Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, opgericht per decreet van 28 april 2006 en in werking sinds juni 2007, is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Bestuurszaken. De volledige taakomschrijving van de adviesraad wordt in artikel 4 van het oprichtingsdecreet als volgt omschreven:

Inzake aangelegenheden die betrekking hebben op het beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, wetsmatiging, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer, binnenlandse aangelegenheden, stedenbeleid en inburgeringsbeleid, heeft de Raad de volgende opdrachten:

 1. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid;

 2. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;

 3. de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren;

 4. advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet;

 5. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet;

 6. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering;

 7. reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s;

 8. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord van strategisch belang die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest wil sluiten met de Staat of met andere Gemeenschappen en Gewesten;

 9. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op het niveau van de Europese Unie, alsook over in voorbereiding zijnde internationale verdragen.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken over:

 • de in punt 4 bedoelde voorontwerpen van decreet;
 • de in punt 6 bedoelde ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn.