Strategische advisering

Parallel aan de herstructurering van de Vlaamse administratie en de Vlaamse openbare instellingen onder de noemer Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) besliste de Vlaamse Regering op 19 januari 2001 dat een herstructurering van het bestaande adviesstelsel moest worden doorgevoerd. Om het advieslandschap te stroomlijnen werd een decreet tot regeling van de strategische adviesraden opgemaakt (decreet van 18 juli 2003).

Dat kaderdecreet bepaalt dat, in de mate van het mogelijke, per beleidsdomein één strategische adviesraad wordt opgericht. Daarnaast legt het decreet een aantal algemene principes vast inzake adviesverlening en werking. Het is de bedoeling dat de verschillende adviesraden per beleidsdomein dit kaderdecreet als leidraad nemen.

Er zijn binnen de Vlaamse overheid twaalf strategische adviesraden actief: