Verslagen

Alle goedgekeurde verslagen van de Raadsvergaderingen kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij het secretariaat van VLABEST.

1. Jaarverslagen

De jaarverslagen bevatten een overzicht van de werkzaamheden van het werkjaar. Het jaarverslag wordt voor 15 mei van het volgende jaar gezonden aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement

2. Colloquia, studiesessies, seminaries

Studiesessie 'Metropool Brussel'

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) namen het gezamenlijk initiatief om een studiesessie te organiseren over de metropool Brussel. De studiesessie startte vanuit de vaststelling dat enerzijds de troeven van Brussel als Europese metropool zich uitstrekken over de grenzen van gemeenten, gewesten en gemeenschappen, en dat anderzijds de verstedelijkingsproblematiek zich steeds verder laat voelen op het grondgebied van Vlaanderen. De aanwezigheid van de Brusselse metropool kan dus niet langer genegeerd worden. VLABEST en de VGC-Raad willen, mede met het oog op de voorbereidingen van een nieuw Vlaams regeerakkoord in 2014, deze problematiek op de agenda zetten. Door het scherp stellen van de kansen en bedreigingen willen de initiatiefnemers aan de beleidsmakers duidelijk maken dat een eensgezinde visie met duidelijke keuzes over de plaats, de rol en het belang van Brussel als Europese metropool steeds crucialer wordt. (meer info)

Studiereeks Meerlagige Bestuurscontext en de Europeanisering van het Vlaamse, provinciale en lokale bestuursniveau

VLABEST organiseert in samenwerking met de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) een studiereeks over de meerlagige bestuurscontext en de Europeanisering van het lokale, provinciale en Vlaamse bestuursniveau. De studiereeks wil in beeld brengen hoe de impact van de Europese besluitvorming op het Vlaamse, provinciale en lokale niveau gevoeld wordt (top-down) en op welke manier de Vlaamse besturen invloed kunnen uitoefenen op de voor hen relevante besluitvorming (bottom-up). Na een startmoment werd in vervolgsessies dieper ingegaan op concrete beleidsthema’s. (meer info)

VLABEST organiseerde in 2009 en in 2011 een Colloquium in het Vlaams Parlement: